دهیاری های بخش مرزن آباد

 

ردیف نام روستا دهیار عکس دهیار سال تاسیس دهیاری جمعیت گالری عکس وبسایت

 1

سیرگاه ایرج نعیمی 1392

تعداد خانوار 70
جمعیت232

کلیک کنید  sirgah.ir

2

پردنگون صادق ردایی 1386

جمعیت روستا 1300نفر
تعدادخانوار400

کلیک کنید  pardangoun.ir
3 سنگسرگ ایمان مرادثانی 1393

تعداد خانوار بومی:92خانوار

جمعیت دایم273 نفر

تعداد خانوار خوش نشین 122خانوار

کلیک کنید  sangesarag.ir
4 بیجده نو حجت رضوی 1392

 

کلیک کنید  bijdeh.ir
5 هریجان اسحاق سلطانی 1391

 

خانوار86
جمعیت307

 

کلیک کنید  harijan.ir
6 متکارودبار ذوالفقار محمدی 1392

 

خانوار111
جمعیت450

 

کلیک کنید  motkarodbar.ir
7 دلیر محسن سام دلیری 1386

 

خانوار115
جمعیت364

 

کلیک کنید   
8 ولی آباد یدالله کوهستان نجفی  1385

 

خانوار350

کلیک کنید   
9 گوهر کلا مرتضی کاویانی 1392

 

خانوار103
جمعیت350

 

کلیک کنید   
10 آغوزداربن محمد کاویانی   1392

 

خانوار180

 

کلیک کنید   aghozdarbon.ir
11 گلکاه شهروز پولادی   1392

 

خانوار62
جمعیت184

کلیک کنید   golkah.ir
12 انگوران کیانوش شمس   1392

 

خانوار58
جمعیت141

 

کلیک کنید   
13 میچکار رضا امیری   1390

 

خانوار75

 

کلیک کنید   michkar.ir
14 فشکور علی رضوی   1392

 

خانوار115
جمعیت349

 

کلیک کنید   foshkour.ir
15 طویر مسعود قطبی   1384

 

خانوار77
جمعیت253

 

کلیک کنید   tovir.ir
16 کلنو محمد تیمورنژاد    

 

 

 

کلیک کنید   kaleno.ir
17 پل اوشن محمدرضا سلطانی    

  

کلیک کنید   
18 سنار سفلی  آرش رستم نژاد    

 

 

کلیک کنید   
19  سیاه بیشه عباس ملک قطبی    1392

 

 

کلیک کنید   
20  شهری محمدرضا محمودی    

 

 

کلیک کنید   
21 گویتر تقی پولادی    

  

کلیک کنید   
22  لیکر شهرام سام    

 

 

کلیک کنید   
23 ناتر پویا شمس    

 

 

کلیک کنید